Edu-Care
StepUp

Støt og gør en forskel.

Daycare – reliefcare og familycare

DayCare – kindergarten – preschool-school

DayCare – kindergarten – preschool – School

Formålet med DayCare er; at sikre det enkelte barns trivsel og sunde udvikling, kendskabet til skolekulturen og at skabe forudsætninger, der gør barnet bedre i stand til at frekventere det officielle skolesystem.

Målgruppen er udsatte børn med svære livsvilkår. Børn, der vokser op under utrygge og ustrukturerede rammer.

Børnene kan desuden kendetegnes ved mere generelle tegn på omsorgssvigt, dårligt helbred og nogle har kognitive problemstillinger. Børnene kan have været udsat for eller vidne til seksuelle overgreb og vold.

Børnene undervises hverdage mellem 8-14 i engelsk, matematik og samfundsfag. Derudover er der afsat tid til sang og leg.
Børnene tilbydes morgenmad og frokost.

Tilbuddet for børnene er gældende over en årrække (som vi kender det med børnehaver/førskole i DK) og  er målgruppen bliver i 2024 udvidet til at dække op til 14år.

 

DayCare – Kindergarten – Preschool -school

The purpose of DayCare and School is to ensure the well-being and healthydevelopment of each child, introduce them to the school culture, and create conditions that better prepare them for attending the formal school system.

The target group is vulnerable children living in difficult circumstances, growing up in insecure and unstructured environments.

These children may also exhibit more general signs of neglect, poor health, and some may have cognitive issues. Some children may have experienced or witnessed sexual abuse and violence.

Children are taught English, mathematics, and social studies on weekdays from 8-14. Additionally, time is allocated for singing and play.

Children are provided with breakfast and lunch.

The offer for children is valid over a period of years (similar to kindergartens/preschools in Denmark), with expanding the age group up to 14 years old.

ReliefCare – aflastningspladser for de mest udsatte og sårbare børn

Formålet med ReliefCare – aflastning er; at kompensere for manglende forældrekompetencer og understøtte et trygt og omsorgsfuldt fundament for barnet, at tilbyde barnet en hverdag præget af stabilitet med mulighed for at opbygge sociale kompetencer samt styrke evnen til at indgå i tillidsfulde relationer. Målgruppen er børn, hvor familien og barnet i en periode kan have behov for aflastning. Dette kan være grundet eskalering af problemstillinger i familien, sygdom eller dødsfald. Børn med svære traumer og alvorlig omsorgssvigt er ikke inkluderet i målgruppen.

Vi tilbyder trygge rammer og et omsorgsfuldt miljø, der minder om en

almindelig hverdag med en fast caretaker og undervisere på centret.

En betingelse for ReliefCare er, at forælderen deltager i forælderkurser.

Målet er selvsagt at styrke forældrenes kompetencer og ressourcer, så behovet mindskes med andre ord er dette et tilbud, der helst skal minimeres med tiden – for på sigt at udgå og kun tilbydes i særlige tilfælde.

 

The purpose of ReliefCare – respite care is to compensate for lack of parental skills and support a safe and caring foundation for the child, offering them a daily life characterized by stability with the opportunityto build social skills and strengthen their ability to engage in trustingrelationships. The target group is children whose families and the childmay need relief for a period. This could be due to escalating familyissues, illness, or death. Children with severe trauma and serious neglectare not included in the target group.

The child can be provided with a safe environment and caring settingthat resembles a regular day with a consistent caregiver at the center.

A condition for ReliefCare is that the parent participates in parentingcourses.

The goal is to obviously strengthen the parents’ skills and resources, so the need for relief care decreases over time – in other words, this is a service that should ideally be minimized over time, eventually beingphased out and only offered in special cases.

Familycare – forældrekurser for de mest udsatte familier

Familycare – forældrekurser/iværksætterkurser for de mest udsatte familier

Formålet med forældrekurser er dels at styrke forældre-barn-relationen dels at motivere og synliggøre forældrenes potentialer og muligheder for at påbegynde uddannelse eller komme i job/starte virksomhed. Det primære mål med forældrekurserne er at øge den enkelte families sociale mobilitet.

Målgruppen er: Forældre med børn i aflastning – ReliefCare.Forældre til de mest udsatte og sårbare børn. Forældre med et sparsomt netværk. Forældre med potentiale til at komme i uddannelse eller job.

Målet er at styrke forældrekompetencerne samt udvide forældrenes netværk og motivere til uddannelse og job. 

Et af de vigtigste parametre er at øge den sociale mobilitet. Det fordrer, at forældrene bliver klar over og tager ansvar for fremtiden og familiens trivsel. Herunder især vigtigheden af, at barnet på sigt frekventerer de offentlige tilgængelige skoler, samt støttes i at lære et engelsk og en skolekultur, der vil hjælpe barnet til at navigere i et mere traditionelt skolemiljø.

 

The purpose of parenting courses is twofold: to strengthen the parent-child relationship and to motivate and showcase parents’ potential and opportunities to pursue education, employment, or start a business. The primary goal of parenting courses is to increase the social mobility of each family.

The target group includes parents with children in respite care – ReliefCare, parents of the most vulnerable and at-risk children, parentswith limited networks, and parents with the potential to pursueeducation or employment.

The aim is to enhance parental skills, expand parents’ networks, and motivate them towards education and employment. One of the key goals is to increase social mobility, which requires parents to become aware of and take responsibility for the future and well-being of their families. This includes emphasizing the importance of the child eventuallyattending public schools, as well as supporting them in learning English and a school culture that will help them navigate a more traditionalschool environment.

StepUp

Vi hjælper udsatte børn i Ghana

Bliv sponsor. Gør en forskel.  »

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop